top of page

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 


 

Algemene Voorwaarden

 

 Bij het maken van een afspraak gaat de klant akkoord met onderstaande algemene voorwaarden:

 

1. Algemeen
- De foto’s op www.ingebollen.be zijn alleen bestemd voor de eigenaar, Inge Bollen. Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar hebben geen toestemming ze, op welke wijze dan ook, te gebruiken.

- Voor commerciële opdrachten en commercieel gebruik van de foto’s kunt u contact met opnemen met Inge Bollen Fotografie. Hiervoor gelden andere bestandsformaten en prijzen.
- Inge Bollen Fotografie kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij materiële en/of immateriële schade tijdens een fotosessie op locatie of in de studio.

- Inge Bollen Fotografie stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen. (weersomstandigheden, toestand van het kind, uiterlijke kenmerken)

- Inge Bollen Fotografie levert de foto's met de standaard bewerking conform het portfolio op deze website. Mogelijke bewerkingen die Inge Bollen Fotografie kan doen zijn: realistisch retoucheren van schrammetjes of vlekjes verwijderen, selectief tinten en/of helderheid aanpassen, kleuren verbeteren. Inge Bollen Fotografie staat achter natuurlijke fotografie en zal geen hoofden verwisselen of onrealistische veranderingen aan foto's aanbrengen.

- Voor eventuele aanvullende bewerkingsverzoeken (in onderling overleg op voorhand of tijdens de sessie) die niet binnen de standaard bewerking vallen wordt een aanvullende uurprijs gerekend van € 95,00 per uur. (digitale achtergrond newbornsessie)

- Inge Bollen Fotografie verplicht zich de kans op storingen en fouten tijdens de opnamen tot een minimum te beperken.

- Ondanks de uiterste zorg die Inge Bollen Fotografie aan de correctheid en volledigheid van deze website heeft besteed, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst.

- Inge Bollen Fotografie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze site wordt verstrekt.

- Inge Bollen Fotografie behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

- Instellingen, organisaties of personen die vinden dat geplaatste foto’s op een of andere manier schade toebrengen aan hun identiteit of anderszins kunnen zich, onder vermelding van gegronde redenen, melden. Inge Bollen Fotografie zal deze foto’s, indien de redenen door haar gegrond worden verklaard, z.s.m. van de website verwijderen.

- Bij gebruikmaking van de diensten van Inge Bollen Fotografie in welke zin dan ook, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

- Achteraf kan er geen beroep op Inge Bollen Fotografie worden gedaan op klachten van fotoafdrukken als de klant zelf afdrukken laat maken van foto’s vanaf een cd/dvd/usb/pc, etc.

- Inge Bollen Fotografie zal de digitale bestanden uit de fotoreportage na 3 maanden uit haar archief /opslag verwijderen.

 

2.Levering van de foto’s:  

-Alle foto’s worden digitaal afgeleverd, via een beveiligd online album, professioneel bijgewerkt, in hoge resolutie, ongeveer 14 dagen nadat de fotoreportage plaatsvond. Tenzij anders afgesproken. Je kiest uit het online album het aantal afgesproken foto's die inbegrepen zitten in de shoot. Wens je ook de andere foto's uit de galerij? Dit kan tegen een meerprijs. Wanneer jullie de selectie doorgegeven hebben, wordt de galerij aangepast. Je kan de foto's vervolgens downloaden. In jullie online galerij vinden jullie een album zonder watermerk (voor afdrukken, canvassen en eigen gebruik). Het andere album bevat foto’s met watermerk (voor gebruik op Facebook, Instagram en andere digitale platformen).

-Er worden geen onbewerkte bestanden geleverd.
- Screenshots maken van de foto's en ze gebruiken voor social media, afdrukken of eigen gebruik, verplicht de klant tot aankoop van de volledige galerij.

 

3. Auteursrechten van de foto’s

- Het auteursrecht van de foto’s ligt te allen tijde bij Inge Bollen Fotografie.

- De klant geeft Inge Bollen Fotografie toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zowel commerciele als promotiedoeleinden op internet (zoals blog/portfolio/socialmedia/Facebook/Etsy/Instagram/Pinterest) en in drukwerk (zoals flyers). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding.

- Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit vooraf per email kenbaar te maken.

- Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden (zowel versie voor webgebruik als hoge resolutie) op het internet te plaatsen in een andere bewerking of uitsnede dan dat deze is aangeleverd door Inge Bollen Fotografie.

- Bij aanschaf van bestanden met de digitale ‘hoge resolutie’ bestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media.

- Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke

toestemming van Inge Bollen Fotografie.

- Vermeld altijd Inge Bollen Fotografie bij het plaatsen van een foto.

 

4. Prijsopgaven, betalingen en prijzen

- Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van de gebruiker (in welke vorm dan ook) zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.

- De (koop)prijs luidt in euro’s.

- Betaling geschiedt conform de toegezonden factuur en dient uiterlijk 7 dagen na de daadwerkelijke fotoreportage op de betalingsrekening van Inge Bollen Fotografie bijgeschreven te zijn.

- Contante betaling kan enkel in onderling overleg en met goedkeuring van Inge Bollen Fotografie op de dag van de fotoreportage direct na of voor de fotoreportage plaatsvinden.

- De gebruiker is na verloop van de genoemde termijn van 7 dagen zonder nadere ingebrekestelling bevoegd tot

invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde.

- Indien de gebruiker bij niet tijdige betaling haar vordering ter incassering aan derden uit handen heeft gegeven, zal de wederpartij gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.

- Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen vijftien procent van het met inbegrip van voornoemde rente van de wederpartij te vorderen bedrag, doch bedragen in alle gevallen minimaal € 40,00. De wederpartij zal tevens gehouden zijn tot integrale vergoeding van de gerechtelijke kosten.

- Indien de wederpartij met de betaling jegens de gebruiker in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl -indien anders was overeengekomen- over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.

 

5. Cadeaubonnen: Inge Bollen Fotografie biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan.
Deze zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon. Wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type en goedkopere fotoshoot dan vermeld, wordt er niet terugbetaald bij inlevering van de bon.
Cadeaubonnen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

Reportages die cadeau zijn gegeven zijn niet inwisselbaar voor geld en kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

De bon representeert de waarde ten tijde van de aankoop. Als er na aankoop een prijswijziging plaatsvindt vóórdat de bon ingewisseld is dan moet het verschil bij betaald worden om recht te hebben op de service. Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle cadeau gegeven reportages. Reportages vinden plaats op basis van beschikbaarheid in de agenda. Neem op tijd contact op om een datum te plannen.

 

6. Annuleringsvoorwaarden

- Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail.

- Annuleren voor een fotoshoot na definitieve reservering is alleen toegestaan met een geldige reden, deze reden wordt beoordeeld door Inge Bollen Fotografie. De annulering dient maximaal 48 uur voor de gemaakte afspraak gedaan te worden. Wanneer dit niet het geval is, zal Inge Bollen Fotografie 50% van het factuurbedrag in rekening brengen. Geldige redenen voor het annuleren van een reportage vallen onder ziekte, overlijden van bijvoorbeeld naaste familieleden, etc.

- Inge Bollen Fotografie is gerechtigd een fotoshoot of reportage met een geldige reden te annuleren. Inge Bollen Fotografie zal altijd haar uiterste best doen gemaakte afspraken na te komen. Indien dit aan de hand is, is Inge Bollen Fotografie niet verplicht vervanging te regelen.

- Indien er sprake is van een annulering op basis van overmacht is Inge Bollen Fotografie niet verplicht betaalde gelden te retourneren. Eventuele gereserveerde en betaalde diensten die vanwege overmacht niet door kunnen gaan zullen verzet worden naar een later tijdstip of de klant ontvangt een voucher voor het betaalde bedrag met de geldigheidsduur van 1 jaar. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Inge Bollen Fotografie geen invloed kan uitoefenen en waardoor Inge Bollen Fotografie niet in staat is de verplichtingen na te komen.

7. Privacy & persoonsgegevens

- Inge Bollen Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc)openbaar maken of doorgeven. 

bottom of page